CJCPCT Teleorman, cu sediul în localitatea Alexandria, judetul Teleorman, telefon/fax 0347804482 cod de inregistrare fiscal 15120404,  reprezentata prin doamna Popa Elena Laurentia având funcția de Manager, dorește să achiziționeze servicii organizare eveniment cultural dedicat  Zilei Naționale a României , 1 Decembrie 2019

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura simplificata proprie – Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin (2) din HG 395/2016;
  2. Limba de redactare a ofertei: limba română;
  3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv;
  4. Preţul va fi exprimat în lei, exclusiv si inclusiv TVA.
  5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „preţul cel mai scăzut”
  6. Ofertele se vor depune la sediul CJCPCT Teleorman, localitatea Alexandria, judetul Teleorman.
  7. Data limita de depunere a ofertelor: 20 noiembrie 2019,ora 11.00
  8. Solicitarile de clarificari vor fi transmise către compartimentul achiziții publice din cadrul CJCPCT Teleorman.
  9. Informatii suplimentare la tel 0347.804.482

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie Fișa de date a achizitiei, Caietele de sarcini, Model formulare si Model contract.

In cele ce urmeaza sunteti invitati sa depuneti oferta Dumneavoastra, insotite de documentele solicitate pentru prestarea de servicii.

Faceti click mai jos pentru descarcarea documente :

Anunt privind achizitionarea de servicii organizare eveniment cultural dedicat Zilei Naționale a României