Centrul Judeţean de Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, prescurtat CJCPCT Teleorman  – prelucrează date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor legale, precum şi sarcinilor care servesc interesului public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit în calitate de operator.

CJCPCT Teleorman, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupat, în mod constant, de asigurarea unei protecţii ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

 Ce sunt datele cu caracter personal?

Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Date personale sensibile înseamnă următoarele categorii de date personale: date referitoare la condamnări penale şi infracţiuni, date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea, viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

 Care sunt datele cu caracter personal prelucrate?

 1. datele dumneavoastră de identificare (numele complet, sex, data naşterii);
 2. datele dumneavoastră de contact (e.g. nr. de telefon, adresă domiciliu/resedinţa, email-ul);
 3. datele înscrise în cartea de identitate (inclusiv CNP, serie şi număr), certificatul dumneavoastră de naştere, certificatul dumneavoastră de căsătorie (dacă este cazul), certificatele de naştere ale copiilor minori;
 4. permisul dumneavoastră de conducere (dacă este cazul);
 5. diplome de studii şi/sau alte certificate de atestare a unor competenţe, CV-ul (incluzând educaţie, experienţă profesională, etc);
 6. salariul dumneavoastră brut stabilit ca urmare a încheierii contractului de muncă, precum şi alte sporuri şi beneficii oferite de către CJCPCT Teleorman, contul dumneavoastră bancar;
 7. datele dumneavoastră privind sănătatea (e.g. concediu medical);
 8. datele dumneavoastră din cazierul judiciar (în cazul funcţiilor de gestiune);
 9. documente cu privire la Sănătate şi Securitate în Muncă (e.g. fişa de identificare a factorilor de risc, fişa de instruire, fişa de aptitudini);
 10. datele dumneavoastră contabile pentru efectuarea plăţilor;

Cum colectăm datele cu caracter personal?

CJCPCT Teleorman colectează date cu carcter personal prin formulare tipizate direct de la persoana vizată sau prin e-mail, cu informarea clară a persoanei vizate.

 Cum prelucrăm datele cu caracter personal?

Pentru noi, securitatea, integritatea şi confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte importante. Prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal este facută in condiţii de siguranţă şi in scopuri legitime. Instituţia noastră va lua toate măsurile organizatorice şi tehnice considerate necesare în acest sens.

 Datele cu caracter personal sunt:

 1. prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, echitate şi transparenţă”);
 2. colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 3. adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 4. exacte şi, în cazul în care este necesar să fie actualizate, trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 5. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 6. prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate”).

  În ce scop se prelucrează datele cu caracter personal?

Situaţiile în care CJCPCT Teleorman prelucrează datele cu caracter personal sunt următoarele:

 1. pentru realizarea obiectului unui contract;
 2. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 3. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 4. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.
 5. prelucrarea este necesară pentru promovarea foto/video/audio pe site-ul propriu al Centrului Judeţean Cultural Teleorman.

În ce temeiuri prelucrăm datele cu caracter personal?

Temeiul juridic al prelucrării:

 • art. 6  alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract“;
 • art. 6  alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului“;
 • art. 6  alin. 1 lit. d) din GDPR, respectiv „prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei personae fizice“;
 • art. 6  alin. 1 lit. e) din GDPR, respectiv „prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul“;
 • art.6. alin. 1 lit. f) din GDPR. respectiv “ prelucrarea este necesară in scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului in care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci când persoana vizată este un copil”.

Unde trimitem datele furnizate de dvs?

CJCPCT Teleorman nu vinde, nu transferă, nu dezvăluie şi nu permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unor terţi care nu au legătură cu activitatea sa.

Putem transfera datele dumneavoastră personale, în baza şi în limitele prevederilor legale, unor instituţii publice către care Instituţia noastră are obligaţia de raportare (ITM, CNAS, ANAF, Bancă, Medicina Muncii, www.e-guvernare.ro, etc).

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorităţi publice (Parchet, Poliţie, instanţe judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului), în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

Pe ce durată se prelucrează datele cu caracter personal?

Prelucrarea este pe durata contractului sau pe durata prestării serviciilor. Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispoziţiile legale, respective între 1 şi 50 de ani.

Unde sunt prelucrate datele dumneavoastra?

Datele sunt colectate şi prelucrate în România. Datele vor fi prelucrate de personalul CJCPCT Teleorman, fiecare salariat folosind minimul necesar de date în vederea executării sarcinilor de serviciu.

Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul la acces

Dreptul la acces vă permite să obţineţi din partea noastră o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date personale care vă privesc;

b) Dreptul la rectificare

Acesta presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate;

c) Dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

Acesta presupune dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ştergerea datelor ca fiind aplicabil în anumite circumstanţe, cum ar fi : (I) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (II) datele d-voastră au fost prelucrate ilegal;

d) Dreptul la restricţionarea prelucrării

Aceasta presupune dreptul de a solicita şi de a obţine restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanţe, precum: (I) atunci când dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii acelor date, (II) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii acestora, solicitând restricţionarea utilizării lor;

e) Dreptul la opoziţie

Acesta presupune că, în orice moment, aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim.

f) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Conform regulamentului GDPR aveti dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă aveţi întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, dacă doriţi să adresaţi vreo solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale va rugăm să folosiţi următoarele adrese de contact:

Adresa-mail: cjcpctteleorman@yahoo.com
Adresa poştală: Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, jud. Teleorman, cod poştal 140042, (cu menţiunea „in atenţia DPO”), Telefon: 0347804482