CJCPCT Teleorman, cu sediul în localitatea Alexandria, județul Teleorman, telefon/fax 0347804482 cod de înregistrare fiscal 15120404,  reprezentat prin doamna Popa Elena Laurenția  având funcția de Manager, dorește să achiziționeze servicii pentru organizarea evenimentului cultural,, Concert de muzică clasică și pop”, Alexandria , 10 mai 2019

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura simplificata proprie – Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin (2) din HG 395/2016;
  2. Limba de redactare a ofertei: limba română;
  3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor,   inclusiv;
  4. Preţul va fi exprimat în lei, exclusiv si inclusiv TVA.
  5.    Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „preţul cel mai scăzut”
  6. Ofertele se vor depune la sediul CJCPCT Teleorman, localitatea Alexandria, județul Teleorman.
  7. Data limita de depunere a ofertelor:  18.04.2019, ora 12.00
  8.   Solicitarile de clarificari vor fi transmise către compartimentul achiziții publice din cadrul CJCPCT Teleorman.
  9. Informatii suplimentare la tel 0347/804.482 persoana de contact Potîrniche Emilia

Anexat prezentei invitații vă punem la dispozitie Fișa de Date, Caietele de sarcini, Model Formulare și Model Contract.

In cele ce urmeaza sunteți invitați să depuneți oferta dumneavoastra, însoțită de documentele solicitate pentru prestarea de servicii.

Faceti click mai jos pentru descarcarea documente :

Anunt privind achizitionarea de servicii pentru organizarea evenimentului cultural,, Concert de muzică clasică și pop”